دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 


رشـد جنسـیت

پشگـفتار مترجم

نگاهی تاریخی به تمدن و فرهنگ بشر، نشانگر آن است که کلیة فرهنگ ها در زمان های مختلف، مردم را بر اساس جنسیت طبقه بندی کرده اند و اکنون پژوهش ها دلالت بر آن دارد که در تدوین یک نظریه کامل رشد، باید به جنسیت، به عنوان متغیری شخصیتی و فرهنگی توجه شایسته مبذول داشت.
جنسیت با وجود اهمیت آن به عنوان متغیری شخصیتی و فرهنگی، توجه علمی لازم را به دست نیاورده است. اینجانب طی سال های تدریس در دانشگاه ها، خلأ مبانی نظری و تحقیقاتی در رشد جنسیت را مکرراً تجربه کرده و در صدد فراهم آوردن منبعی مناسب به زبان فارسی بوده ام. چون این کتاب را در کاهش این خلأ مناسب دانستم، به ترجمة آن همت گماشتم، به این امید که منبعی مناسب در اختیار دانشجویان و دانش پژوهان رشته روان شناسی و همچنین رشته های جامعه شناسی، مردم شناسی، مدیریت و علاقمندان به مطالعات فرهنگی قرار گیرد.
این کتاب در بر گیرنده ی 13 فصل می باشد. در فصل اول، تعاریف، موارد پژوهش و سوگیری در پژوهش جنسیت مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم به مبحث کلیشه ها جنسیتی در رسانه های گروهی و تغییرات آنها می پردازد. در فصل سوم اثرات پیش از تولد مطرح شده و در فصل چهارم رویکردهای نظری به جنسیت مورد بحث قرار گرفته است. فصل پنجم و ششم به ترتیب به نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه های رشد شناختی پرداخته است. در فصل های 7، 8، و 9 به ترتیب بازی و دوستی، روابط صمیمانه ونقش خانواده بررسی شده است.
در فصل 10 تحت عنوان مدرسه، تعامل معلم – دانش آموز، تفاوت های جنسیتی در توانایی تحصیلی و نگرش ها و اسنادها در عملکرد تحصیلی بحث شده است.
در فصل 11، مباحث گوناگون از جمـله انگیزه پیشـرفت و ترس از موفقیت، تفاوت های جنسیتی در شیو های پیشرفت و رهبری، تغییرات انگیزة پیشرفت زنان در طول زمان و ... مورد توجه است. فصل 12 با عنوان آسیب شناسی روانی و هیجان، اساساً به فرایند تشخیص تفاوت های جنسیتی در اجتماعی شدن عواطف وهمچنین آسیب پذیری در برابر فشار معطوف است و بالاخره فصل 13 به نتیجه گیری پرداخته است.
چون جنسیت در فرهنگ های گوناگون به شیوه های متفاوت ادراک، تفسیر و ارزشگذاری می شود، ضروری است که در تعمیم یافته های پژوهشی بسیار حساس، دقیق و محتاط باشیم، مبانی نظری و پژوهشی را چارچوب و گامی اولیه برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر خود بدانیم و با دیدی چند جانبه و میان رشته ای به مطالعه جنسیت و تعامل پیچیده بیولوژیکی، روانی، اجتماعی و فرهنگی آن، بیش از پیش، اهتمام ورزیم.


 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com