دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي :موضوع
مهرناز شهرآراي -گلرخ شلويري  :نويسندگان
---------  :مترجم
در اين پژوهش، رابطه مکان کنترل مادر (شامل گرايش هاي سه گانه دروني، افراد قدرتمند و شانس) و مکان کنترل فرزند با پيشرفت تحصيلي (معدل کل) مورد بررسي قرار گرفت. چهارصد نفر از دانش آموزان پسر و دختر پايه چهارم ابتدايي شهر تهران و چهارصد نفر مادران باسواد انها به پرسشنامه مکان کنترل لونسون (IPC) و مقياس مکان کنترل نوويکي – استريکلند پاسخ دادند. نتايج پژوهش نشان داد که معدل کل دانش آموز، به ترتيب اهميت، عوامل مکان کنترل بيروني دانش آموز، مکان کنترل مادر با گرايش شانس و مکان کنترل مادر با گرايش دروني رابطه منفي با پيشرفت تحصيلي دارند. رابطه اي بين مکان کنترل بيروني مادر با گرايش افراد قدرتمند و پيشرفت تحصيلي به دست نيامد. واژگان کليدي: مکان کنترل، پيشرفت تحصيلي
:چكيده
مجله روان شناسي و علوم تربيتي دوره جديد، سال چهارم، شماره 2 :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com