دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

سازمان خلاق و نوآوري :موضوع
دکتر مهرناز شهرآراي – دکتر رضا مدني پور عضو هيأت علمي گروه روان شناسي دانشگاه تربيت معلم – مشاور مديريت و سازمان  :نويسندگان
------------  :مترجم
تحولات پيچيده و پرشتاب جهانـي در عرصـه هاي علم، فن آوري، ارزشـها و معيارها، بسياري از سازمان هاي موفق جهان را برآن داشته تا اهداف، روشها و ساختار خود را در جهت بکارگيري خلاقيت و نوآوري و فراهم آوردن محيطي خلاق هدايت کنند. در اين مقاله، پس از تعريف خلاقيت از زواياي مختلف به تفاوت بين خلاقيت و نوآوري اشاره شده است. با هدف فراهم آوردن شرايط مناسب براي توسعه و آموزش خلاقيت در سازمان، مراحل فرآيند خلاق از ديدگاه هاي گوناگون مورد امعان نظر قرار گرفته است. با توجه به اين پيش فرض که خلاقيت و نوآوري در يک سـازمان به ساخـتار خـلاق نياز دارد، ساخـتارهاي گوناگون از جمله سـاختار پروژه اي، ساختار ماتريسـي، ساختار مولکولـي و نهايتاً ساختار ادهوکراسـي مطـرح شده است. با توجه به ويژگي هاي ادهوکراسي، اين ساختار، در حال حاضر مناسب ترين نوع ساختار براي سازمانهاي خلاق و نوآوري تلقي مي شود. در بحث پيرامون محيط خلاق، چگونگي فراهم آوردن شرايط مطلوب در پنج زمينه اساسي مورد بررسي قرار گرفته است. با قبول اين باور که سازمان خلاق و نوآور براي ارتقاء و استمرار موفقيت آميز خود، نياز به افرادي خلاق دارد – که بتوانند در مواقع بحراني با انديشه بديع و خلاق، جوابگوي نيازهاي سازمان و جامعه باشند – بر مبناي تحقيقات گسترده ويژگي هاي افراد خلاق بحث شده است. از ديگر خصوصيات سازمان خلاق، داشتن رهبر خلاق است. ويژگي هاي رهبر خلاق در سازمان در چار چوب چهار توانايي مهم يعني مديريت توجه (دقت)، مديريت معني، مديريت اعتماد و بالاخره مديريت خويشتن مورد توجه قرار گرفته است. به طور خلاصه، در اين مقاله، ساختار خلاق، محيط خلاق، ويژگي هاي افراد خلاق، گروه خلاق و بالاخره رهبر خلاق در سازمان هاي خلاق و نوآور بررسي گرديده است. واژه هاي کليدي سازمان خلاق – تعريف خلاقيت – تفاوت خلاقيت و نوآوري – مراحل خلاقيت – ساختار پروژه اي – ساختار ماتريسي – ساختار مولکولي – ساختار ادهوکراسي – ويژگي هاي افراد خلاق در سازمان – ويژگي هاي گروه هاي خلاق در سازمان – ويژگي هاي رهبر خلاق در سازمان.
:چكيده
------------ :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com