دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

عملکرد حافظه شرح حال و نشانه هاي اختلال اضطراب پس از سانحه در افراد داراي سابقه سرطان :موضوع
گيتا ياسري دانشگاه تربيت معلم - عليرضا مرادي دانشگاه تربيت معلم - مهرناز شهرآراي دانشگاه تربيت معلم  :نويسندگان
------------  :مترجم
آخرين ويرايش راهنماي تشخيصي آماري اختلالات رواني (DSM – IV TR) احتمال بروز اختلال اضطراب پس از سانحه (PTSD) را به دنبال تجربه بيماريهايي نظير سرطان که زندگـي فرد را تهديد مي کند مطرح کرده است. اين موضوع سئوالاتي درباره ماهيت منبع تهديد و نشانه هاي روان شناختي مانند عملکرد حافظه را مطرح مي نمايد. در مطالعه حاضر، نشانه هاي اختلال PTSD و حافظه شرح حال افرادي که سابقه ابتلا به بيماري سرطان (دو سال پس از درمان سرطان) را داشتند مورد بررسي قرار گرفته است. 26 نفر بزرگسال داراي سابقه ابتلا به بيماري سرطان با يک گروه 26 نفري بزرگسال سالم و بدون هيچگونه سابقه بيماري که در متغيرهاي جنس، سن، هوشبهر، و شرايط اقتصادي و اجتماعي همتا شده اند در اين مطالعه شرکت کردند. هر دو گروه به مجموعه اي از آزمونها شامل مقياس فشار حوادث، سياهه افسردگي بک، سياهه اضطراب صفت – حالت اسپيلبرگر، مقياس هوش وکسلر بزرگسالان، و سياهه حافظه شرح حال پاسخ دادند. تحليل نتايج حاکي از وجود نشانه هاي اختلال اضطراب پس از سانحه، افسردگي بالا، و اضطراب بالا در گروه داراي سابقه ابتلا به سرطان بود. يافته ها همچنين نشان داد که نمرات حافظه معنايي شخصي در دوره کودکي و ابتداي بزرگسالي در گروه داراي سابقه سرطان به طور معناداري پايين تر از گروه کنترل است. کليد واژه ها: سرطان، اختلال اضطراب پس از سانحه، حافظه شرح حال
:چكيده
------------ :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com