دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

فشـار روانـي :موضوع
نويسندگان: دکتر مهرناز شهرآراي دکتر رضا مدني پور   :نويسندگان
------------  :مترجم
با توجه به اينکه پديده فشار روانـي (استرس) به عنوان يک واقعيت بلامنازع قرن حاضر بر سلامت جسمي – رواني فرد و نحوه عملکرد او در زندگي و محل اشتغال او و همچنين بر رشد، بقاء و بهبود سازمان اثرات مثبت و منفي کوتاه مدت و بلند مدت بسياري را باعث مي گردد، شناخت دقيق و به موقع عوامل فشارزا و آمادگي در پيشگيري و مقابله با آن از جمله وظايف اساسي افراد و سازمان هاي پويا است. با هدف فراهم آوردن چـنين شناختـي، در اين مقالـه، پس از تعريف فشـار روانـي از ديدگاه روانشناسان و انديشـمندان مديريت و توجـه به رويکـردهاي زيستي و شناختـي آن، منابـع چـهار گانـه فشـار رواني – شخصي، خانوادگي، سازماني و خارج سازمان – مورد توجه قرار گرفته است. در بررسي منابع شخصي، عواملي نظير عدم وجود مهارت لازم و کافي، کم حوصلگي، عدم توانايي لازم در ادراک مطالب، ناتواني در کنترل، ضعف جسماني – رواني، عدم اعتقاد به عوام فريبي، تحولات مهم زندگي شخصي، تعدد مسئووليت ها و بالاخره نوع شخصيت مورد امعان نظر واقع شده است. منابع خانوادگي فشار رواني نيز با استناد به پژوهش هاي انجام شده بررسي شده است و پيشنهاد شده که چون منابع خانوادگي فشار رواني از فرهنگ متأثر مي باشند و به سادگي نيز از منابع ديگر قابل تفکيک نيستند، لذا در جامعه ما مورد توجه بيشتر قرار گيرند. منابع سازماني فشار رواني از چهار جنبه اساسي يعني سياست ها، ساختار، فرآيندها و بالاخره شرايط فيزيکي سازمان مورد بحث قرار گرفته است. در بحث پيرامون منابع خارج از سازمان، به اثر تغيير و تحولات اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي و تهديدهاي حاصل از آنها اشاره شده است. سپس در توصيف و تبيين مراحل فشار رواني، ديدگاه زيستي هانس سليه در مورد واکنش بدن به منابع فشار رواني در سه مرحله آگاهي، مقاومت و فرسودگي و در نهايت تحليل رفتگي مورد بحث قرار گرفته است. نکته اساسي آن است که فشار رواني که نتيجه تعامل فرد و محيط است پديده اي پيچيده است و بر حسب اينکه شرايط موجود چه باشد، چگونه ادراک و تفسير شود و به چه نحو با آن مقابله شود، اثرات مثبت و منفي گوناگون بر افراد و سازمان خواهد داشت. از اين رو نيز، تشخيص به موقع و دقيق منابع فشار رواني، شناخت چگونگي تأثير عوامل فشارزا بر افراد مختلف، تجزبه و تحليل هزينه هاي شخصي و سازماني حاصل از منابع رواني و بالاخره مديريت صحيح آن از الزامات زندگي در آستانة قرن بيست و يکم است.
:چكيده
------------ :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com