دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

مقايسه تأثير دانش فراشناختي، بازنمايي گزاره اي و راهبردهاي شناختي بر عملکرد حل مسأله هاي کلامي رياضي دانش آموزان موفق و نا موفق :موضوع
فرهاد کريمي – دکتر ولي الله فرزاد دکتر مهرناز شهرآراي  :نويسندگان
-----------  :مترجم
هدف از اجراي اين پژوهش، مقايسه تأثير (دانش فراشناختي)، (بازنمايي گزاره اي) و (راهبردهاي شناختي) بر عملکرد حل مسأله هاي کلامي دانش آموزان موفق و ناموفق و ارايه پيشنهادهايي به معلمان و برنامه ريزان آموزش رياضي است تا از اين رهگذر توانايي دانش آموزان در حل مسأله هاي کلامي افزايش يابد. جامعه پژوهش: دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدارس شهر سنقر در سال تحصيلي 75 – 1374، 630 نفر بودند. جامعه آماري و حجم نمونه بر اساس فرمول کرجسي و مورگان که با روش خوشه اي و از ميان 19 کلاس درس انتخاب شدند برابر 242 است. در تحقيق از طرح (عِلي – مقايسه اي) استفاده شد. ابتدا آزمون (حل مسأله هاي کلامي) براي هر 8 کلاس بطور جداگانه اجرا شد. از بين دانش آموزاني که حداقل 75 درصد و حداکثر 25 درصد از نمره آزمون را دريافت کرده بودند، سي نفر به عنوان دانش آموزان موفق و سي نفر به عنوان دانش آموزان ناموفق، طبقه بندي شدند. آزمون (t گروه هاي مستقل) نشان داد که تفاوت بين دو گروه از نظر توانايي حل مسأله هاي کلامي (tobs = 29 , P < 0.01)، تعداد خطاهاي مرتکب شده در ضمن حل مسأله هاي کلامي (tobs = |-4.04|, P < 0.01) و پيشرفت رياضي (ميانگين نمره رياضي سه ماهه اول و دوم) (tobs = |2.99|, P , 0.01)، به لحاظ آماري معني دار است. آنگاه (مصاحبه پرسشنامه اي دانش فراشناختي) بطور انفرادي براي هر دانش آموز اجرا شد و پاسخها بر روي نوار کاست ضبط شدند. در گام بعد براي سنجش (راهبردهاي شناختي)، 2 مسأله کلامي دشوار به هر دانش آموز بطور انفرادي ارايه شد و از وي خواسته شد که در ضمن حل مسآله، بطور بلند فکر کند، بطوري که صداي او بر روي نوار کاست ضبط شود. در گام آخر (آزمون بازنمايي گزاره اي) اجرا شد. آنگاه فرضيه ها مورد آزمون قرار گرفتند.
:چكيده
------------- :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com