دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

نقش بافت جوامع در ادراک خود، ديگري و مفهوم رابطه: مروري بر مبناي نظري و پژوهشي :موضوع
دکتر مهرناز شهرآراي - اميد شکري - زهره دانشورپور  :نويسندگان
-------------  :مترجم
در ادبيات پژوهش، تحليل يافته هاي اخير درباره نقش پارادايمهاي فرهنگي فردگرايي و جمع گرايي در دو سطح فرهنگي و فردي مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اساس، همسو با حوزه هاي مطالعاتي روان شناسي فرهنگي و بين فرهنگي، مطالعه روابط پوياي بين فرهنگ و روان شناسي و انجام دادن پژوهش هايي درباره پايه هاي فرهنگي روان شناسي و پايه هاي روان شناختي فرهنگ، ضرورت مي يابد. لذا در اين نوشتار سعي شده است که با تمرکز بر حوزه هاي مطالعاتي مزبور، نتايج برخي از مطالعات اخير درباره پايه هاي فرهنگي روان شناسي بررسي مي شود. افراد در فرهنگ هاي مختلف ادراک خود، ادراک ديگري (ادراک بين فردي) و ادراک مفهوم رابطه متفاوتي دارند. اين تصورات يا برداشتها در بسياري از موراد، ماهيت تجارب شخصي افراد را در قلمروهاي مختلف – که تبعات آن از نظر درون فردي (ادراک فرد از خود) يا برون فردي (ادراک فرد از ديگري يا رابطه) اهميت ويژه اي دارد – تحت تأثير قرار مي دهد و حتي در بسياري از موارد تعيين کننده آنها نيز مي باشد. در بسياري از فرهنگ هاي آسيايي، مفهوم فرديت از طريق رابطه فرد با ديگري تعريف مي شود و توجه به ديگران، هماهنگي و وابستگي متقابل با آنان جايگاه ويژه اي دارد، در حالي که در فرهنگ امريکايي (امريکاي شمالي) تأکيد چنداني بر ارزش هايي از قبيل رابطه با ديگران نمي شود و افراد بيشتر از طريق توجه به خود و شناسايي ويژگي هاي درون فردي منحصر به فرد خود در صدد حفظ استقلال خود از ديگران هستند. هر يک از اين دو برداشت، يعني تصور مستقل فرد از خود و تصور وابسته فرد از خود مجموعه پيامدهاي خاصي در ابعاد مختلف از جمله ادراک فرد از خود، ادراک از ديگري و ادراک از رابطه به همراه دارد که به اختصار به آن پرداخته مي شود. در ادامه و در راستاي مطالعات اخير در روان شناسي فرهنگي و بين فرهنگي، مقايسه هاي بين فرهنگي درباره برخي مفاهيم روان شناختي از قبيل شناخت، هيجان، انگيزش، صفات شخصيت، سلامت رواني (بهزيستي)، رفتار اجتماعي، خودگرداني، خودافزايي، اراده يا اختيار، منابع خودارزشي و رضايت از زندگي نيز با تأکيد بر پارادايمهاي فرهنگي فردگرا و جمع گرا اهميت بسيار دارد. واژه کليدي: فرهنگ، فردگرايي، جمع گرايي، ادراک خود
:چكيده
------------- :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com