دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

انگيزش در تعليم و تربيت: نظريه ها، تحقيقات و راهکارها :موضوع
مهرناز شهرآراي   :نويسندگان
-----  :مترجم
پيشگفتار مترجم در سال هاي اخير، رشتة انگيزش شاهد تحولات نظري بسيار بوده است. مفهوم انگيزش پس از طي يک دورة تاريخي از روندي فلسفي و زيست شناختي در بر گيرندة ديدگاه هاي تعاملي شده است. در تحقيقات تربيتي، گرايش به الگوهاي اجتماعي فرهنگي يادگيري که بر بافت (زمينه) و ارتباط آن با ابعاد مختلف وجودي انسان تأکيد دارد، گسترش يافته و ديدي واقع بينانه تر و عينـي تر از انسان با پيچيدگي هايش ارائه کرده است. پرداختن به مباني نظري و پژوهشي با چشم انداز تاريخي، اجتماعي و فرهنگي، زمينه ساز پژوهش هاي بنيادي و کيفي شده است و اين فرصت را براي جوامع گوناگون فراهم ساخته تا با اعتقادي راسخ تر به گونة مستقل و هدفمند به بررسي چند سوية شناخت، هيجان، انگيزش و رفتار در جامعة خود بپردازند و با افزايش توانمند سازي خود توليد کنندة علم شوند. با عنايت به تأثير انگيزش بر تمامي ابعاد رشد ياد دهندگان، يادگيرندگان، مسئوولان و سياست گذاران – به زعم مترجم ضرورتي گريزناپذير است. اين ضرورت زماني آشکار تر مي شود که انديشة حاکم نيز توليد علم باشد. انگيزة پديد آوردن اثري با خصوصيات توانمندساز، از سال 1370، زماني که مسؤوليت بسياري از درس هاي دورة کارشناسي ارشد و دکتري به ويژه درس هاي «انگيزش در آموزش و پژوهش» و «انگيزش و هيجان» را پذيرفتم با درک يک نياز به وجود آمد. نياز به منبعي جامع و معتبر که انگيزش را نه تنها با توجه به خاستگاه فلسفي و زيست شناسي آن، بلکه به ويژه در حيطة تعليم و تربيت و از چشم اندازي فراتر از دو جهت گزيني بالا، يعني ديدگاهي اجتماعي – فرهنگي مورد مطالعه قرار دهد. در جريان جستجوي چنين منبعي، با کتاب «انگيزش در تعليم و تربيت: نظريه، تحقيقات و راهکارها» تأليف دو تن از برجسته ترين استادان روان شناسي و علوم تربيتي جهان، پال آر. پينتريچ و ديل اچ. شانک آشنا شدم و رسالت ترجمة آن را به زبان فارسي در خود احساس کردم. اين کتاب که انعکاسي از تحولات نظري در روان شناسي انگيزش به طور کلي و انگيزش در تعليم و تربيت به طور خاص است در سال 2002 چاپ شده است. نُه فصل اول کتاب که به انگيزة پيشرفت و عوامل شخصي و موقعيتي مؤثر بر آن پرداخته است به عوامل درون مدرسه مربوط مي شود. فصل دهم عوامل اجتماعي فرهنگي را مورد بحث قرار مي دهد که غالباً در مباحث و منابع مربوط به انگيزش در تعليم وتربيت و پيشرفت دانش آموزان مورد غفلت واقع شده است. بررسي نقش اين عوامل زمينه اي مهم را براي پژوهش هاي آينده در مورد انگيزش در بافت هاي مختلف تشکيل مي دهد. کتاب از خصوصياتي برخوردار است که در ساماندهي مطالب و در نتيجه گيري بهينه بسيار مؤثر است. هر فصل با فهرستي تفصيلي و مواردي عيني که به موضوع فصل مربوط مي شود آغاز مي شود و در آخر نيز با خلاصه اي جامع به پايان مي رسد.
:چكيده
----- :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com