دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

انگيزه پيشرفت در زنان: بررسي پژوهش ها در نيم قرن اخير :موضوع
دکتر مهرناز شهرآراي دانشگاه تربيت معلم  :نويسندگان
-----------  :مترجم
در اين مقاله، پژوهش هايي را که در پنجاه سال گذشته در زمينه «انگيزه پيشرفت» زن در جوامع مختلف انجام شده مورد بررسي قرار داده ايم و بيشتر نياز به مطالعات عميق تر و گسترده تر را خاصه در فرهنگ خود مورد تأکيد نهاده ايم. بررسي تحقيقات نشان مي دهد در حالي که در دو دهه 1940 و 1950، موضوع «انگيزه پيشرفت» در زنان به ندرت مورد توجه بوده، در دهه هاي 1960 و 1970، مطالعات گسترده اي در اين زمينه انجام شده است و پرداختن به دلايل درونزاد عدم پيشرفت در زنان از مهمترين اهداف آنها بوده است. در دهة 1980، بررسي سبکهاي پيشرفت و تأثير محيط بر اين انگيزه بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در دهة اخير، پژوهش ها بيشتر به بررسي ارتباط بين خصوصيات شخصيتي زن و مسأله پيشرفت پرداخته و در کنار عوامل فردي (درونزاد) به مسـايل، امکانات، و ساختارهاي اجتماعي – فرهنگي (عوامل برونزاد) نيز توجه شده است. علي رغم تحقيقات انجام شـده، بايد توجه کرد که موضوع «انگيزه پيشرفت» و نگرش زن نسبت به آن هنوز زواياي ناشناخته اي دارد و به خصوص در جامعه ما بررسي هاي علمي بيشتري را مي طلبد. در بررسي هاي آينده ضمن توجه بيشتر به نقش عوامل اجتماعي – فرهنگي جامعه بر «انگيزه پيشرفت» در زنان، بايد با ديد چند جانبه و بين رشته اي موضوع را دنبال نمود.
:چكيده
---------- :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com