دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

بررسي ارتباط بين سبکهاي هويت و مسئووليت پذيري در دانشگاه هاي تهران :موضوع
ابوطالب سعادتي شامير دکتر مهرناز شهرآراي دکتر ولي الله فرزاد  :نويسندگان
--------------  :مترجم
پژوهش حاضر به بررسي ارتباط سبکهاي هويت (اطلاعاتي، هنجاري، سر درگمي / اجتنابي) و مسئووليت پذيري دانشجويان دانشگاه هاي تهران پرداخته است. بدين منظور 380 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه هاي تربيت معلم تهران، علامه طباطبائي، علم و صنعت و شهيد بهشتي به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي مرحله اي انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق از پرسشنامه هاي سبک هويت (ISI)، برزونسکي (1989) و پرسشنامه مسئووليت پذيري (SCI – R)، گاف (1987) استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل نتايج تحقيق از دو روش آمار توصيفي (فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون T، تحليل واريانس و رگرسيون استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهند که بين سبک هويت اطلاعاتي و مسئووليت پذيري رابطه همبستگي معني دار مثبت وجود دارد. بين سبک هويت هنجاري و مسئووليت پذيري رابطه همبستگي معني دار مثبت وجود دارد. بين سبک هويت سردرگمي / اجتنابي و مسئووليت پذيري رابطه همبستگي معني دار منفي وجود دارد. بين سبک هاي هويت (اطلاعاتـي، هنجاري، سردرگمي / اجتنابي) و جنسيت رابطه همبستگـي معني دار وجود ندارد.
:چكيده
پژوهشهاي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد شماره دهم – بهار 86 :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com