دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

ترغيب و آموزش خلاقيت در سازمان هاي پويا :موضوع
دکتر مهرناز شهرآراي – دکتر رضا مدني پور  :نويسندگان
-----------  :مترجم
چکيد مقاله در عصر «جامعه دانش» سازمان هاي موفق در مقابله با چهار عامل عمده يعني فشار شديد رقابت جهاني، شتاب پيشرفت تکنولوژي، محو شدن مرز و بوم بازار تجارت و سرانجام دگرگوني در نظام ارزشي، تدابيري انديشيده و بر ترغيب و آموزش خلاقيت به عنوان تنها رهيافت اصولي تکيه کرده اند. با اين ديد، در اين مقاله پس از تعريف خلاقيت، به تمايز بين مفهوم خلاقيت و نوآوري پرداخته شده است و با توجه به اينکه نوآوري تبديل انديشـه خلاق به عمل است، به تفاوت بين انديشـه خلاق و انديشه غير خلاق اشاره گرديده است. براي دستيابي به انديشه هاي خلاق، به شناخت عوامل تسهيل کننده يا پيش برنده خلاقيت و بکارگيري يا تقويت آنان و همچنين شناخت و تضعيف عوامل بازدارنده توجه شده است. بر اساس اين باور عمومي که برخي از عوامل بازدارنده خلاقيت، از عوامل فردي (دروني) و بعضي نيز از عوامل پيراموني (بروني) نشأت مي گيرد، عوامل بازدارنده خلاقيت تحت دو عنوان، عوامل فردي و عوامل پيراموني مورد بررسي قرار گرفته است. پس از بحث درباره عوامل تسهيل کننده دروني خلاقيت، در مبحث ترغيب انديشه هاي خلاق به جَو يا محيط پديد آورنده و تقويت کننده خلاقيت پرداخته شده است. در قسمت پاياني مقاله، با پذيرش اين ذهنيت که شيوه هاي مختلف تفکر از جمله شيوه انديشيدن خلاق را مي توان آموزش داد، چند روش و فن از جمله کنکاش مغزي، گروه بندي گزينشي، دلفاي، بديهه پردازي (قياسي يا سينکتيکس)، اسمي گروهي و سرانجام مغزنويسي مورد بحث قرار گرفته است. واژه هاي کليدي خلاقيت، عوامـل بازدارنده خلاقيت، عوامـل پيش برنده خـلاقيت، عوامـل پيرامونـي خـلاقيت، آموزش خـلاقيت، خصوصـيات انديشـه هاي خلاق، ترغـيب انديشـه هاي خـلاق، کنکاش مغـزي، گروه بندي گزينشي، فن دلفاي، فن قياسي، روش اسمي گروهي، مغرنويسي.
:چكيده
«دانش مديريت» سال دهم – شماره 37 و 38 – تابستان و پائيز 1376 ص ص 103 – 72 :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com