دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

در ضرورت تعليم و تربيت پويا و خلاق :موضوع
دکتر مهرناز شهرآراي دانشگاه تربيت معلم، تهران  :نويسندگان
--------------  :مترجم
با توجه به پيشرفتهاي سريع انسان در زمينه هاي علوم، فن آوري، و فرهنگ، نظامهاي آموزشي «ايستا» قادر نخواهند بود با دادن اطلاعاتي که چراغ «نيم عمر» آنها، به سرعت رو به خاموشي مي رود، افراد توانا و رشد يافته تربيت کنند. لذا، ناچاريم با بهره گيري شيوه صحيح از نظام تعليم و تربيت پويا و خلاق، شيوه انديشيدن و «يادگيري شيوه يافتن» را آموزش دهيم، تا افراد بتوانند بطور فعال و پويا، بينش و آگاهي هاي خود را در زمينه هاي مختلف بهنگام سازند و در درک و کاربرد صحيح و مؤثر آنها توانايي لازم و کافي را کسب نمايند. در اين مقاله، ابتدا ضمن بررسي خصوصيات عمده تعليم و تربيت پويا و خلاق و پذيرش اين فکر که نظام جهاني تعليم و تربيت قادر به چرخش بر محور تعليم و تربيت ايستا نخواهد بود، بهره مندي به موقع و صحيح از اين نوع تعليم و تربيت را توصيه کرده و اهداف، محتوا، روشها، و سياست هاي تربيتي آن را مورد بررسي قرار داده ايم. سپس، با توجه به اهميت ارتباط بين نظام هاي تربيتي و مقتضيات فراگيران، بر ضرورت و کارآيي آن بر جريان رشد، يادگيري، و خلاقيت نوجوانان و جوانان تأکيد نهاده ايم.
:چكيده
مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز دوره دهم، شماره اول، پائيز 1373 :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com