دكتر مهرناز شهرآراي
  Untitled Document

 

 

رابطة بين سبکـهاي اسنادي و انگيزه پيشـرفت يا پيشـرفت تحصيلـي در دانش آموزان سال دوم رشته رياضي :موضوع
دکتر مهرناز شهرآراي دانشگاه تربيت معلم تهران - دکتر واي ا... فرزاد دانشگاه تربيت معلم تهران - علي رضا زارعي دانشگاه تربيت معلم تهران  :نويسندگان
----------------  :مترجم
مطالعه رابطه بين سبکهاي اسنادي و انگيزه پيشرفت با پيشرفت تحصيلي هدف اين پژوهش بود. با استفاده از نمونه اي تصادفي متشکل از 380 دانش آموز (170 دختر و 210 پسر) سال دوم رشته رياضي در شهر اراک، مقياس انگيزش تحصيلي ولرند و پرسشنامه سبکهاي اسنادي پيترسون و سليگمن اجرا و داده هاي مربوط به پيشرفت تحصيلي از طريق کارنامه تحصيلي دانش آموزان استخراج شد. تحليل يافته ها با استفاده از همبستگي گشتاوردي پيرسون صورت گرفت. نتايج نشان دادند که (1) بين انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي در هر دو جنس رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ (2) بين سبکهاي اسنادي براي حوادث خوب و حوادث بد در ابعاد دروني، بيروني، کلي – اختصاصي و پايدار – ناپايدار با پيشرفت تحصيلي رابطه اي به دست نيامد؛ (3) بين انگيزه پيشرفت و سبکهاي اسنادي براي حوادث خوب در ابعاد دروني – بيروني، کلي – اختصاصي و پايدار – ناپدار رابطه مثبت معنادار و بين انگيزه پيشرفت با سبکهاي اسنادي براي حوادث بد در بُعد دروني – بيروني رابطه منفي معنادار بود؛ (4) بين انگيزه پيشرفت با سبکهاي اسنادي براي حوادث بد در ابعاد پايدار – ناپايدار و کلي – اختصاصي رابطه اي مشاهده نشد. واژه هاي کليدي: پيشرفت تحصيلي، انگيزش، اسناد
:چكيده
------------- :منبع

 

 

 
مقالات علمي
رسانه ها
کتاب
مصاحبه در مجله انديشه خانواده
مصاحبه در روزنامه ايران
فرم رزرو وقت
© 2010 http://www.drshahraray.com  Email mehrnazshahraray@yahoo.com